Vecka 8

Självhjälpsprogrammet: lär dig tala inför publik

vecka 8

 

 

Under vecka åtta introduceras den sista övningen innan vi går in i nästa del av programmet, vilket sker vecka tolv (denna del av programmet kommer att finnas tillgängligt till våren). Den nya övningen kommer även att få genomslag i RL-övningen.

 

 

Övningar

 

Rolläsning

I denna övning ska du använda din tidigare utvalda teatertext. Välj ut ett stycke i den med en dialog mellan två eller tre personer och läs stycket högt. Försök sätta dig in i individernas sinnesstämning. Vid nästa genomläsning ska du agera individerna när du läser upp texten. Är en av personerna arg så ska du spegla detta när du läser dennes repliker, är någon ledsen så speglar du detta. Försök spela upp scenen med dig själv som enda skådespelare. Spela upp scenen framför spegeln. Använd din röst och ditt kroppsspråk när du spelar upp scenen. Använd dina erfarenheter från de tidigare övningarna. Glöm inte att vara avslappnad och att använda magstödet vid uppläsningen. Syfte med övningen är bland annat att du ska bli bättre på att uttrycka dig med mer än bara texten. Är man rädd att tala så fokusera man på det man ska säga och detta kan innebära att man blir spänd och ”känslolös” i sitt framträdande. I övningen kommer du att lära dig använda dina känslor. Målet är dock inte att du ska ”agera” inför andra, utan målet är att du ska bli mer avspänd när du talar och genom träning och erfarenhet hitta uttryckssätt för ditt känsloregister.

 

 

RL-övningar

 

Du fortsätter med RL-övningarna som föregående vecka. Efterhand som du kommer in i rolläsningsövningen så kan du börja använda det du lär dig där i RL-övningarna. Prova att vara någon annan när du exempelvis ska tala på ett möte. Hur skulle denne någon ha gjort eller varit? Välj någon som har ett sätt och beteende som du skulle vilja ha mer av. Någon som kan ”ta plats”, har auktoritet eller har ett trevlig sätt eller någon annan egenskap som du vill ha. Genom observations- och reflektionsövningarna har du fått verktygen att förstå andra, använd dessa. Vad har den du vill ”spela” för drivkrafter? Vad motiverar denne? Försök leva dig in i honom eller henne och agera utifrån dennes perspektiv. Reflektera även över vad det är i dennes beteende som du eftertraktar, vad är det hos denne som du vill ta efter. Syftet är dock inte att försöka bli som någon annan, syftet är att genom att utnyttja andra ta sig utanför sina egna begränsningar. Genom att använda andra som inspiration kan man hitta nya strategier att agera utifrån i kontakter med andra. Innan du agerar ute i ”verkligheten”, träna din roll framför spegeln.

 

 

Observation

 

Som du märkte i RL-övningen ovan så ska du nu börja använda det du lärt dig i observations- och reflexionsövningarna i RL-övningarna på ett strukturerat sätt. Att försöka leva sig in i andra och använda de egenskaper som dessa har och som du vill ha är ett sätt att utnyttja dina nya kunskaper på. Målet är, som tidigare nämndes, inte att bli någon annan utan att försöka överskrida de egna begränsningarna. Även om du inte når hela vägen fram i ditt skådespeleri så kan du ändå uppleva att du agerar på ett något annorlunda sätt än du annars skulle ha agerat i denna situation.