Programschema

Självhjälpsprogrammet: lär dig tala inför publik

Programschema

 

 

 

Det första steget mot att börja tala inför andra, om man aldrig eller mycket sällan gjort detta tidigare, är att bli trygg och bekväm med sin röst. De flesta i denna situation upplever rösten som svag, darrig och kraftlös (även om omgivningen ofta är positiv och påstår motsatsen) och att det som vanligen är enkelt att uttala blir svårt att artikulera eftersom musklerna i ansiktet är spända. Dessa reaktioner beror till viss del på avsaknad av erfarenhet och kan avhjälpas med de övningar som kommer att beskrivas vidare i detta program. Men reaktion är dock mer komplex än att den går att lösa med endast träning.

 

Kraftlösheten finns för att ”hjälpa” oss att inte synas och ta plats. Rädslan för att ta plats skapades i barndomen som en överlevnadsstrategi och har sedan följt oss genom livet som en del av vår personlighet. Med personlighet menas här de delar av vårt beteende som är så självklara för oss att vi inte själva tänker på dem, beteenden och reaktioner som är automatiska. Dessa handlingsmönster fyllde en funktion för oss som barn i de sammanhang som vi då befann oss i men har sedan tappat sin betydelse när vi vuxit upp och har i stället blivit något som begränsar oss i våra liv.

 

Att inte tala och ta plats i familjen kan ha handla om att vi upplevde oss tvungna att undvika att konkurrera med våra föräldrar om utrymme. En överlevnadsstrategi (ur det lilla barnets perspektiv) blev att låta föräldrarna stå för pratandet. Att vara tyst och snäll blev belönat, att tala och ta uppmärksamhet blev bestraffat, oftast mycket subtilt. Detta mönster har sedan cementerats och generaliserats till att gälla även andra relationer. En viktig del i övningarna i detta program är att hitta dessa mönster och handlingssätt genom att observera sitt eget och andras beteenden och sedan reflektera över dessa.

 

Fortsättningsvis kommer i detta kapitel programmets första elva veckor att beskrivas. För varje enskild vecka (utom för de tre sista veckorna) kommer de övningar och andra delar av programmet som du ska genomföra att beskrivas. Första gången en övning introduceras kommer denna att beskrivas mer utförligt. Under programmet kommer även reflexion att utgöra en viktig del och kommer med jämna mellanrum att tas upp.

 

Programmet kommer fortsättningsvis att vara uppdelat veckoavsnitt som i sin tur kommer att vara uppdelade i avsnitten: Övningar – som du utför för dig själv, RL-övningar – som du utför i relation med din omgivning, observation samt reflexion – som innefattar det ”inre” arbete för att öka din förståelse för dig själv och din omgivning.