Förutsättningar för programmet

Talaklart

Självhjälpsprogramet: lär dig tala inför publik

Förutsättningar för programmet

 

 

Det program som jag kommer att presentera i detta program består av olika delar som sammantaget ska leda fram till ett resultat. Programmet innefattar praktiska övningar men även övningar som bygger på att observera och reflektera. Men den viktigaste ingrediensen i programmet är ditt engagemang och motivation. För att uppnå resultat bör programmet bli till en del av din vardag, du kommer att förstå längre fram vad jag menar med detta.

 

En viktig skillnad mellan ett påverkansprogram som utförs tillsammans med andra, till exempel i en grupp och/eller med en ledare, handledare, mentor eller dylikt och ett program som genomförs på egen hand är att i det sistnämnda saknas en yttre kunskaps-, stöd-, motivations- och påverkansstruktur. Ingår man i en grupp eller har en enskild person till sin hjälp har man andra att dela sina erfarenheter med och få stöd av. Man har någon som förstår vad man gör och varför. Denne eller dessa värderar inte mig utifrån enstaka handlingar utan grundar sin bild av mig utifrån en djupare kännedom, kunskap och förståelse. Det finns någon som förstår och som respekterar mig även om jag har ”klantat” mig och jag riskerar inte att bli övergiven och lämnad på grund av enstaka handlingar. Avslutningsfasen är i bästa fall tydligt reglerad och ska leda till ett avslut där jag inte uppfatta att jag blir övergiven på grund av mitt agerande. Med denna typ av förutsättningar ökar benägenheten att testa gränser och ta risker. Det kan ta lång tid innan ett förtroende skapats inom en grupp eller till en person, men när det väl finns är detta en viktig ingrediens i ett behandlingsprogram. Detta ”yttre” erkännande och bekräftelse kan efterhand integreras till självförtroendet.

 

Men för en del personer finns inte förutsättningarna att bearbeta sina problem med att tala inför andra genom att delta i en grupp eller tillsammans med en speciell person. Det kanske inte finns någon grupp eller person att lösa problemet tillsammans med, det kanske är för kostsamt eller så kanske det rent av är så att problemet med att våga tala är ett hinder för att delta i en grupp. Det är främst för er detta självhjälpsprogram är utvecklat. Inom ramen för programmet kommer du att skapa en inre stöd-, motivations- och påverkansstruktur som kompensation för en avsaknad yttre. Vi kommer att använda oss av flera olika tekniker för att skapa en sådan stödstruktur. Framförallt handlar det om att skapa en inre personlig mentor, att strukturerat observera sig själv och andra samt genom en ökad förståelse för vårt handlande. Men även själva strukturen och ramen kring programmet är en viktig ingrediens för detta.

 

I alla påverkansprogram är kontinuitet, regelbundenhet och disciplin centrala element för att uppnå resultat. Utan ett yttre tryck saknas en viktig faktor för att vi ska vara motiverade att fortsätta programmet när det ”tar emot”. Då måste vi förlita oss på ett inre tryck och på en inre motivation. Som hjälp till att skapa ett eget inre tryck är skapandet av en klar och tydlig struktur i form av ett tydligt schema. Motivationen främjas även genom en förståelse för de processer vi genomgår under programmets gång. När det ”tar emot” är detta ofta ett tecken på att vi har stött på något som väcker känslor som vi vill undvika. Något från det omedvetna kan vara på väg upp till det medvetet och kan då väcka obehag. Detta motstånd är något värdefullt och är ett tecken på att man är på väg att nå en ny nivå i sin utveckling. När detta motstånd uppkommer är det dock frestande att ”dra sig tillbaka” och undvika det som väckte ångesten eller obehaget. Detta är naturligt. En förståelse för vad som händer och varför samt en tydlig struktur kommer att hjälpa dig att ta dig igenom svårigheterna. Det är viktigt att förstå att det är i detta motstånd, och i att ta sig igenom det, som vi utvecklas.

 

Programmet är upplagt utifrån ett 20 veckorsschema där det förutsätts att du arbetar aktivt med de praktiska hemövningarna minst tre gånger per vecka i minst en timmar per tillfälle. Ju mer du arbetar med övningarna, desto bättre. Avsätt specifika veckodagar och tider för övningarna. Observation och reflexionssövningarna och övningarna som du utför i relationer med andra i din omgivning arbetar du med dagligen, det är viktigt att du integrerar dessa övningar i ditt vardagsliv. Försök även hitta en stund per dag att tänk, analysera och reflektera kring ditt tidigare liv och hitta kopplingar till ditt liv i dag. Avsätt även en stund till att slappna av och träffa din inre mentor (mer om denne längre fram) och diskutera dagens praktiska övningar.

 

Om du av någon anledning inte kan utföra dina praktiska talövningar i lugn och ro, du kanske åker på semester och inte har någon avskild plats att öva på, kan du göra ett uppehåll i hemövningarna men planera sådana uppehåll i god tid, helst innan du påbörjar programmet. Observationsövningarna och de praktiska kontaktövningarna kan du dock fortsätta med under uppehållet. Skriv ett kontrakt med dig själv där du även definierar mål som du ska uppnå.

 

Övningarna består av två typer. Den första typen är övningar med syfte att träna upp förmågan att tala och uttrycka sig. Dessa övningar utförs i ensamhet och kommer att kallas för övningar. Den andra typen består av övningar och utmaningar som du ska genomföras bland andra människor. Denna typ av övningar kommer att kallas RL-övningar (RL betyder real life). Dessa olika typer av övningar kompletterar varandra genom att du efterhand ska använda det du lär dig ”hemma” i övningarna ute bland andra, i RL-övningarna. Att enbart öva och träna hemma leder inte någonstans. Problemet handlar för de flesta om att man inte vågar stå i centrum för andras uppmärksamhet. För att komma över detta behöver vi blir säkrare i vårt beteende och sedan sakta, med små steg, börja använda det vi lärt oss i relationer med andra. Här gäller det att skynda långsamt men samtidigt inte tappa fart. Det är lätt att stanna upp när vi lyckats nå ett mål. Därför är, återigen, strukturen i programmet viktig.

 

Börja med att välja ut en bok som du tidigare läst och som har gjort ett starkt intryck på dig. Detta blir din övningsbok. Genom att välja ut en bok utifrån dessa kriterier så kommer övningarna att bli både roliga och intressanta men inte för uppslukande. Fokus med läsandet är texten, inte innehållet. Välj sedan även ut en bok med dialog, till exempel ett teatermanuskript. Dialogen i boken eller pjäsen ska vara så mångfasetterad som möjligt vad gäller dialogdeltagarnas humör och känsloläge.

Välj ut en plats där du kan läsa högt utan att du behöver vara orolig för att någon ska lyssna eller avbryta. Bor man i en lägenhet kan detta vara problematiskt men man kanske har tillgång till ett källarförråd eller kan genomföra övningarna vid en tidpunkt då man vet att de flesta grannar inte är hemma. Platsen ska ha en helkroppsspegel så att du kan titta på dig själv när du talar samt ha bra ljus så du utan problem kan läsa bokens text.

 

Om du inte har ett naturligt forum att använda som övningsplan, till exempel möten på din arbetsplats eller någon förening du är aktiv i, bör du skaffa ett sådant forum. Detta kan du göra exempelvis genom att gå med i en förening av något slag eller börja en kvällskurs.

 

Då är vi klara att börja programmet.