Refersenser

Inblick i en ungdomskultur

Samtal med graffitimålare (avsnitt 9 av 9)

av: Michael Johnson

Referenser

 

Aftonbladet (2001-02-24, s. 2): Moderater mot graffiti.

Aftonbladet (2001-02-27, s. 19): Fastighetsägare: ”Det är klotter”.

Aftonbladet (2002-08-13 webbupplagan): Klottergängen beväpnar sig.

Aftonbladet (2002-08-16 webbupplagan): Klottrare högg väktare i morse.

Aftonbladet (2002-08-18 webbupplagan): ”Jag kan skaffa en pistol och skjuta någon”.

Aktuellt Måleri (1998): Klotter – den stora chansen för måleriföretagen. Nr 2, s. 18-23.

Altheide, D. L., Johnson, J. M. (1994): ”Criteria for Assessing Interpretive Validity in

Qualitative Research.” I: Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Red), Handbook of Qualitative Research, s. 485-499. Thousand Oaks & London & New Delhi: Sage.

Arksey, H., Knight, P. (1999): Interviewing for Social Scientists. An Introductory Resource with Examples.

London & Thousand Oaks & New Delhi: Sage.

Axnäs, N. (2000): Graffiti, brottslighet och narkotikabruk bland elever i årskurs 9. D-Uppsats. Kriminologiska

institutionen: Stockholms universitet.

Barenthin Lindblad, T. (1999): ”Det är en fientlig handling!” Om graffiti och moralpanik i media 1985-98.

C-uppsats. Institutet för folklivsforskning – Etnologiska institutionen: Stockholms universitet.

Becker, H. (1963): Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press.

Bergman, P. (1997): Hip Hop graffitin i Stockholm 1984-94. Påverkan och förändring av stiluttrycket.

C-uppsats. Konstvetenskapliga institutionen: Stockholms universitet.

Bergström, G., Boréus, K. (2000): Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys.

Lund: Studentlitteratur.

Bjurström, E. (1980): Generationsupproret. Ungdomskultur, ungdomsrörelser och

tonårsmarknad från 50-talet till 80-talet. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Bjurström, E. (1997): Hög och låg, smak och stil i ungdomskulturen. Akademisk avhandling. Institutionen för

journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet. Umeå: Boréas.

Bolin, P., Forsström, A. C. (1994): SL och klotter. Ett olösligt problem? Specialarbete GK II, vårterminen 1994.

Stockholm: Polishögskolan.

Bourdieu, P. (1994): Kultursociologiska texter. Stockholm/Stehag: Brutus Österlings Bokförlag.

Brottsförebyggande rådet (2003): Klotter. En inventering i förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2003.

Stockholm: Fritzes.

Burr, V. (1995): An Introduction to Social Constructionism. London: Routledge.

Bursik, Jr. R., Grasmick, H. G. (1993): Neighbourhoods and Crime. The Dimensions of Effective Community

Control. New York: Lexington Books.

Börjesson, M. (2003): Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur.

Castleman, C. (1982): Getting Up. Subway Graffiti in New York. Cambridge: The Massachusetts Institute of

Technology.

Christie, N., Bruun, K. (1985): Den gode fienden. Kristianstad: Rabén & Sjögren.

Clarke, J., Hall, S., Jefferson, T., Roberts, B. (1976) ”Subcultures, Cultures and Class: A theoretical overview.”

I: Hall, S. & Jefferson, T. (Red), Resistance Through Rituals. Youth subcultures in post-war Britain. London & Melbourne, & Sidney & Auckland & Johannesburg: Hutchinson & Co.

Cloward, R., Ohlin, L. E. (1960): Delinquency and Opportunity. London: Routledge &

Kegan Paul Ltd.

Cohen, A. (1955): Delinquent Boys. The Culture of the Gang. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Corrigan, P., Frith, S. (1976): ”The Politics of Youth Culture” I: Hall, S. & Jefferson, T. (Red), Resistance

Through Rituals. Youth subcultures in post-war Britain. London & Melbourne, & Sidney & Auckland & Johannesburg: Hutchinson & Co.

Dagens Nyheter (1998-07-23, del B, s. 3): ”Det är en fientlig handling.”

Dagens Nyheter (1998-07-24, del B, s. 3): ”K98 ger fel signaler om klotter.”

Dagens Nyheter (1998-10-17, del C, s. 3): Strängare straff krävs mot klottrare.

Dagens Nyheter (2001-02-23, del A, s. 10): Elevernas konst ska målas över.

Dagens Nyheter (2001-03-06, del A, s. 13): ”Olyckligt ta bort graffiti”

Dagens Nyheter (2002-11-07 webbupplagan): SL-chef anmäls till polisen.

Dagens Nyheter (2003-03-15 webbupplagan): SL prövar nya vägar i kampen mot klottret.

Dagens Nyheter (2004-02-18 webbupplagan): Unga får sprejmåla i särskilda lokaler.

Dagens Nyheter (2004-05-26 webbupplagan): Mutmisstanke mot sparkad SL-chef.

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (Red) (1994): Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks & London &

New Delhi: Sage.

Douglas, M. (1997/1966): Renhet och fara. En analys av begreppen orenande och tabu. Nora: Nya Doxa.

Downes, D. M. (1966): The Delinquent Solution. A Study in Subcultural Theory. London: Routledge & Kegan

Paul Ltd.

Eagleton, T. (2001): En essä om kultur. Göteborg: Daidalos.

Ekman, M. (2003): ”Klottrare organiserade som mc-gäng”. En ideologikritisk analys av graffitidiskursen i

Dagens Nyheter och Aftonbladet över tre decennier. D-uppsats. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK): Stockholms universitet.

Estrada, F., Flyghed, J. (Red) (2001): Ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur.

Expressen (2002-07-05): Klottrare slog ner 45-åring med träpåk.

Expressen (2002-09-23): Här går klottrarna till attack.

Fekete, J. (1987): Life After Postmodernism. Montreal: New World Perspectives.

Ferrell, J. (1994): "Confronting the Agenda of Authority: Critical Criminology, Anarchism, and Urban Graffiti." I: Barak, G. (Red), Varieties of Criminology, s. 161-178. Westport & Connecticut & London: Praeger.

Ferrell, J. (1996): Crime of Style. Urban Graffiti and the Politics of Criminality. Boston: Northeastern University

Press.

Fiske, J. (1989): Understanding Popular Culture. London & New York: Routledge.

Foucault, M. (1974): Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag.

Fontana, A., Frey, J. H. (1994): ”Interviewing. The Art of Science.” I: Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Red):

Handbook of Qualitative Research, s. 361-376. Thousand Oaks & London & New Delhi: Sage.

Fornäs, J., Lindberg, U., Sernhede, O. (1987): "Normlös, offer, narcissistisk? Ungdomsbilder" I: Fornäs, J.,

Lindberg, U. & Sernhede, O. (Red), Ungdomskultur: Identitet och motstånd. s. 9-33. Stockholm/Lund: Symposion.

Forser, T. (2002): Kritik av kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik. Gråbo: Anthropos.

Føllesdal, D., Walløe, L., Elster, J. (1990): Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi. Oslo: Thales.

Gatu- och fastighetskontoret (1994): Handlingsplan för klotterprojekt.

Giddens, A. (1976): New rules of sociological method: a positive critique of interpretative sociologies. London:

Hutchinson.

Giddens, A. (1984): The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity

Press.

Gusterman, L. (1989): Hip Hop - Jag lever. Om tio graffitimålande ungdomar i Stockholm. C-uppsats. Institutet

för folklivsforskning – Etnologiska institutionen: Stockholms universitet.

Hall, S., Jefferson, T. (Red) (1976): Resistance Through Rituals. Youth subcultures in post-war Britain. London

& Melbourne & Sidney & Auckland & Johannesburg: Hutchinson & Co.

Hebdige, D. (1987): Subculture, the Meaning of Style. London & New York: Routledge.

Høigård, C. (2002): Gategallerier. Oslo: Pax.

Jacobson, M. (2000): Dom kallar oss klottrare. Stockholm: Dokument förlag.

Jacobson, M., Barenthin-Lindblad, T. (2003): Overground. 9 nordiska graffitimålare. Stockholm: Dokument

förlag.

Jacobson, S. (1996): Den spraymålade bilden, graffitimåleriet som bildform, konströrelse och läroprocess.

Akademisk avhandling. Institutionen för konstvetenskap: Lunds universitet: Aerosol Art Archives.

Jankowski, M. S. (1991): Islands in the Street, Gangs and American Urban Society. Berkeley & Los Angeles &

Oxford: University of California Press.

Johnson, M. (2001):”Graffiti – utifrån målarnas synvinkel. En intervjustudie med 16 graffitimålare i Stockholm.”

I: Estrada, F. & Flyghed, J. (Red), Ungdomsbrottsligheten, s. 260-292. Lund: Studentlitteratur.

Justitiedepartementet (2001): Åtgärder mot klotter. Regeringskansliet, Ds 2001:43. Stockholm: Fritzes

Offentliga Publikationer.

Karlsson, L., Szulkin, R. (1980): "(O)Ordning i tunnelbanan". Delrapport nr 11 i Stockholms kommuns

utredning: Social utslagning och ekonomisk brottslighet.

Kimvall, J. (2004): Orden smäller till i satellitstaten. En studie av Johannes Anyuru´s bok ”Det är bara gudarna

som är nya”. B-uppsats i litteraturvetenskap: Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria: Stockholms universitet.

Kjaer Jensen, M. (1995): Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur.

Kornhauser, R. (1978): Social Sources of Delinquency. Chicago: University of Chicago Press.

Kurlansky, M., Naar, J., Mailer, N. (1974): The Faith of Graffiti. New York: Praeger Publishers.

Kvale, S. (1996): Interviews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks & London &

New Delhi: Sage.

Kvale, S. (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Källström, S. (1986): Den gode nihilisten. Axel Hägerström och striderna kring uppsalafilosofin. Stockholm:

Rabén & Sjögren.

Lachmann, R. (1988): ”Graffiti as Career and Ideology.” American Journal of Sociology. Vol. 94, no. 2, s.

229-250.

Layder, D. (1993): New Strategies in Social Research. Cambridge: Polity Press.

Lichtenstein, H. (1977): The dilemma of human identity. New York: Jason Aronson, Inc.

Liedgren-Dobronravost, P. (2000): Graffiti som livsstil. En undersökning om subkulturens funktion under

vuxenblivandet. D-uppsats. Socialt arbete: Socialhögskolan Lund.

Lugna Gatan (1997): Gemensam strategi mot klotter i Stockholms län.

Matza, D. (1964): Delinquency and Drift. New York: John Wiley.

Mead, M. (1970): Kultur och engagemang. En studie av generationsklyftan. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Miles, M., Huberman, A. M. (1994): Qualitative Data Analysis, An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks &

London & New Delhi: Sage.

Morse, J. M. (1994): ”Designing Funded Qualitative Research.” I: Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Red),

Handbook of Qualitative Research, s. 220-235. Thousand Oaks & London & New Delhi: Sage.

Murdock, G., McCron, R. (1976): ”Consciousness of Class and Consciousness of Generation.” I: Hall, S. &

Jefferson, T. (Red), Resistance Through Rituals. Youth subcultures in post-war Britain. London & Melbourne, & Sidney & Auckland & Johannesburg: Hutchinson & Co.

Nationalencyklopedien (1995): Band 17. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker.

Ring, J. (1999): Hem och skola, kamrater och brott. Avhandlingsserie 2. Kriminologiska institutionen:

Stockholms universitet.

Roos, H-E. (1986): Vandalism i storstad och glesbygd. Lund: Byggforskningsrådet/Liber.

Rorty, R. (2003): Hopp i stället för kunskap: tre föreläsningar om pragmatism. Göteborg: Daidalos.

Shannon, D. (2001): ”Graffiti och annan kriminalitet.” Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. no. 3, s.

240-253.

Shannon, D. (2003): Swedish Graffiti. A Criminological Perspective. Akademisk avhandling. Kriminologiska

institutionen: Stockholms universitet.

Skardhamar, T. (1998): Grafitti – estetikk og kulturell motstand. Mellomfagsoppgave. Instituttet for kriminologi:

Oslo universitet.

Skyum-Nielsen, A. (1987): ”Graffiti – en kriminologisk undersogelse.” Justitia, no. 4, s. 1-31.

Socialtjänstens Ungdomsbyrå (1996): Till rektor. Ett brev till samtliga rektorer om graffiti/klotterproblemet.

Stewart, S. (1987): ”Ceci Tuera Cela: Graffiti as Crime and Art.” I: Fekete, J. (Red), Life After Postmodernism,

s. 161-180. Montreal: New World Perspectives.

Storstockholms Lokaltrafik (1997): Klotter eller graffiti. Ett informationsblad från SL.

Svenska Dagbladet (1996-12-21, s. 32): Brutala klottergäng oroar polisen.

Svenska Dagbladet (2000-03-02: näringsliv s. 2): Graffitikungen blev ödmjuk vd.

Svenska Dagbladet (2001-03-10, s. 2): Vem ska vårda våldsverkarna?

Svenska Dagbladet (2004-04-04 webbupplagan): Graffiti på laglig väg(g).

Svenska Dagbladet (2004-11-03 webbupplagan): Politisk storm om legal graffiti.

Svenska Dagbladet (2005-01-23 webbupplagan): Ny rekordnota för klotter.

Svenska Dagbladet (2005-12-14 webbupplagan): Politiskt bråk i Bromma om graffitiskola.

Swartling, J-A. (1998): Ideologi och realitetsarbete. Om analys av makt och dominans på etnometodologisk

grund. Akademisk avhandling. Statsvetenskapliga institutionen: Stockholms universitet.

Swartz, D. (1997): Culture & Power. The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago & London: The University of

Chicago Press.

Sännås, P-O. (1993): Graffiti. Södertälje: Action Bild.

Thorsted, S. (1997): ”Noget der bryder med det paene og rene”- Et kvalitativt studie af graffitimalere. Network

for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University 1997:2.

Tiby, E., Olsson, M. (1997): Lokala problembilder – Nyckelinformanters syn på brott, sociala problem och

åtgärder i åtta förorter till Stockholm. Licentiatsuppsats. Kriminologiska institutionen: Stockholms universitet.

Tiby, E. (1999): Hatbrott. Homosexuella kvinnors och mäns berättelser om utsatthet för brott. Avhandlingsserie

1. Kriminologiska institutionen: Stockholms universitet.

Tunnelbanepolisen (u. å.): Nolltolerans.

Ward, M. (1998): Barn & Brott av vår tid? Självdeklarerad ungdomsbrottslighet 1971 och 1996. En jämförelse

utifrån Örebroprojektets data. Licentiatsuppsats. Kriminologiska institutionen: Stockholms universitet.

Willis, P. (1977): Learning to Labour. How working class kids get working class jobs. Hampshire: Glower Publ.

Ziehe, T. (1986): Ny ungdom. Om ovanliga läroprocesser. Malmö: Nordstedts.

Ziehe, T. (1987): "Kulturell friställning och narcissistisk sårbarhet." I: Fornäs, J., Lindberg, U. & Sernhede, O.

(Red), Ungdomskultur: Identitet och motstånd, s. 147-176. Stockholm/Lund: Symposion.

Ziehe, T. (1993): Kulturanalyser - ungdom, utbildning, modernitet. Stockholm: Brutus

Östlings bokförlag.