Inledning1

Talaklart

Självhjälpsprogramet: lär dig tala inför publik

Inledning

 

Alla har vi något viktigt att säga!

 

Dina idéer och perspektiv är viktiga! Vi ser och tolkar världen på olika sätt vilket gör allas våra perspektiv unika. Ditt perspektiv, tanke och åsikt kan vara avgörande i något hänseende. Pluralism är en viktig framgångsfaktor i all verksamhet, brist på mångfald av tankar och idéer är en väg mot stagnation och undergång.

 

Självklart så är inte alla våra tankar och idéerna geniala, ibland kanske de vid en närmare eftertanke visar sig vara rätt så korkade, ibland kanske de inte passar in i just det sammanhanget man befinner sig i, ibland visar det sig att någon annan tänkt ut något bättre. Detta kan ofta vara svårt att själv värdera, man behöver testa idéerna på andra. För att hitta de goda idéerna måste vi alla våga ventilera eller presentera många olika idéer. Många kommer inte att hålla för en mer noggrann granskning men utan att våga presentera och granska dessa så riskerar vi att missa de som visar sig vara till nytta i samhället. Det går inte heller alltid att i förväg avgöra vad som är en idé som leder framåt. En miljö och kultur där alla får och uppmuntras att tala och där det finns en öppenhet för nya tankar och idéer är en viktig framgångsfaktor inom de flesta områden. Att en och annan ”groda” slinker ur munnen på kollegorna kan vara ett tecken på en miljö där öppenheten fungerar (om det inte handlar om helt ovidkommande saker som exempelvis sexuella trakasserier). Men för att en sådan miljö ska bli meningsfull krävs aktiva individer som även vågar tala och presentera vad man tycker och tänker.

 

För att testa värdet av våra idéer och åsikter bör vi alltså berätta dem för andra. Idéer och åsikter måste ventileras och diskuteras tillsammans med andra och för att göra detta måste vi berätta dem och det bästa sättet att göra detta på är muntligen. Man kan självklart skriva böcker, PM, rapporter, uppsatser och så vidare för att argumentera för sina åsikter och idéer men detta är oftast inte ett lika effektivt sätt att sprida sitt budskap på. Visst kan man få möjlighet att noggrant förklara och precisera vad man vill säga men svårigheten är att få andra att läsa. Vi är lata till naturen. En strålande skriven rapport med en klar och tydlig argumentation slås alltid av en bra muntlig presentation. Har man möjlighet att tala inför åhörare är det upp till talaren att fånga deras intresse, dessa kan ju oftast inte smita iväg. En rapport kan man lägga ifrån sig med ambitionen att läsa senare när man får tid. Därför är förmågan att tala inför andra så viktig, inte enbart för vår egen skull utan även för samhällets. I en demokrati är vi alla lika viktiga och om det då endast är några fås åsikter som hörs blir demokratin svagare. Samma sak gäller i ett företag. Ett företag med några få som pratar och vars idéer kommer fram riskerar bli ett företag som i längden tappar i konkurrenskraft eller förmåga. Att många är med och påverkar är i längden en viktig framgångsfaktor för de flesta verksamheter.

 

Här kommer vårt individuella ansvar in. Å ena sidan är det viktigt att det är ”högt i tak” oavsett om det handlar om ett företag, en myndighet eller annan forum som vi är anställda eller deltar i. Men det är lika viktigt att vi som individ tar ett ansvar genom att själva vara aktiv. Våra röster behövs i samhället! Förmågan att kunna och våga tala inför andra blir här en oerhört viktigt förmåga och då inte främst utifrån ett individuellt perspektiv utan utifrån ett samhällsperspektiv.

 

Detta program ska ses utifrån detta perspektiv. Vi ska våga tala inför andra för att växa som individer och få ett rikare liv men även utifrån ett ”högre” perspektiv. Vi är alla en del av samhällskroppen och har ett individuellt ansvar att bidra till att utveckla det vi har möjlighet att utveckla. Detta program vänder sig till den stora gruppen av människor som inte vågar eller som är rädda och nervösa för att tala inför andra och som oftast försöker undvika sådana situationer.

 

Programmet består av olika byggstenar som sammantaget kommer att leda fram emot målet. Byggstenarna är självreflektion, iakttagelser och övningar. Programmet kommer att hjälpa dig att vända talsituationer från att fungera som en del i en negativ självförtroendespiral till att bli något positivt och spännande där fokus kan läggas på budskapet i stället för på situationen.

 

Även en ökad teoretisk förståelse för bakgrunden till problemet är viktigt för att vi ska kunna förstå och sätta in våra problem i ett större sammanhang. Att se på problemet ur ett mer filosofiskt perspektiv är också viktigt för att ge problemet mer rimliga proportioner. Detta kommer nästa kapitel att handla om.

 

Nu handlar det dock inte om en enkel mirakelkur. För att genomföra programmet kommer både arbete och engagemang från din sida att krävas, men detta kommer, om det genomförs väl, att leda till en belöning i form av att du kommer att våga ta mer plats och uttrycka dig muntligt inför dina medmänniskor.

 

Nästa avsnitt handla om varför vi är så rädda för att tala inför publik.